Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI ZBIERAMY RAZEM

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1

 1. Fundacja Zbieramy Razem, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz 203 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Irena Ewa Barszczewska, Piotr Adam Barszczewski, zwany dalej Fundatorami, zgodnie z treścią Aktu ustanowienia fundacji, sporządzonym przez notariusza – Arkadiusza Skłuckiego w kancelarii notarialnej w Gdańsku, ul. Piwna 61/63, w dniu 24.07.2014. (Repertorium A nr 11616/2014)

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Gdynia.
 2. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady i przedstawicielstwa lub dla realizacji tożsamych celów statutowych.
 3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 4. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 4

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku – „Fundacja Zbieramy Razem” oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 § 6

Celem Fundacji jest:

 1. Niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.
 2. Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu.
 4. Wszechstronna współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.
 5. Organizacja i promocja wolontariatu.
 6. Działanie w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych, osób starszych.
 7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

§ 7

Fundacja realizuje założone cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Realizacja nieodpłatna celu w ramach działalności pożytku publicznego:

1.      w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych poprzez:

a.       pomoc w pozyskiwaniu funduszy na organizację leczenia, rehabilitacji i zapatrzenia medycznego lub ortopedycznego;
b.      pomoc w pozyskiwaniu sponsorów okolicznościowych oraz stałych;
c.       pomoc w pozyskiwaniu funduszy na organizacje akcji promocyjnych i informacyjnych;
d.      prowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjno-reklamowej w mediach z naciskiem na media społecznościowe;
e.       Współpracę z instytucjami opieki społecznej, ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi itp.;

2.      w zakresie pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

a.       pomoc w pozyskiwaniu funduszy lub pozyskaniu sponsora na określony cel pomocy;
b.      pomoc prawna w przypadkach tego wymagających;
c.       współpraca z ośrodkami pomocy społecznej;
d.      pomoc w pozyskaniu pomocy materialnej od darczyńców w postaci żywności, opału, odzieży itp.;

3.      W zakresie przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu.

a.       pomoc w pozyskaniu pomocy materialnej od darczyńców w postaci żywności, opału, odzieży itp.;
b.      aktywizacja osób w życiu społecznym poprzez organizowanie spotkań, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, przedsięwzięciach turystycznych;
c.       pozyskanie środków na stworzenie ośrodka dziennego pobytu do prowadzenia terapii zajęciowej osób starszych;
d.      pozyskanie środków na zakup samochodu do transportu osób starszych i niepełnosprawnych.
e.       Pozyskanie środków na zakup gruntu i budowę Domu Spokojnej Starości;

4.      W zakresie wszechstronnej współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi poprzez nieodpłatne:

a.       udostępnienie platformy Crowdfoundingowej (Finansowania Społecznościowego) dla przeprowadzania zbiórek pieniężnych w Internecie i mediach społecznościowych;
b.      realizację wspólnych projektów w zakresie działań w sferze zadań pożytku publicznego;
c.       udzielanie dotacji celowych na realizację przez te podmioty zadań statutowych;

5.      w zakresie organizacji i promocji wolontariatu poprzez:

a.       organizowanie akcji wspierających wolontariat w oparciu o środki masowego przekazu oraz media społecznościowe oraz ich promowanie;
b.      prowadzenie moderowanego, specjalistycznego, internetowego portalu Społecznościowego skupiającego wolontariuszy.

6.      w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych, osób starszych poprzez:

a.       pomoc w pozyskiwaniu sponsorów na imprezy rekreacyjno-turystyczne, obozach rekreacyjno-sportowych
b.      promowanie  turystyki dla osób niepełnosprawnych, pozyskiwanie środków na zorganizowane wyjazdy turystyczne.

7.      w zakresie prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

a.       współdziałanie i współpracę z lokalnymi przedstawicielami w celu określenia potrzeb;
b.      promowanie działalności, udzielanie doradztwa, udostępnianie platformy Crowdfoundingowej dla realizacji określonych przez nie celów. 

Realizacja odpłatna celu w ramach działalności pożytku publicznego:

 1. w zakresie udzielania wsparcia informatycznego dla innych podmiotów i organizacji pozarządowych,
 2. w zakresie udostępniania platformy Crowdfoudingowej innym podmiotom na projekty nie związane z działalnością charytatywną,
 3. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości przekazywany jest na realizację statutowych celów Fundacji.

§ 8

 Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 

Rozdział III. Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

§ 9

1.      Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 10

1.      Dochody fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego fundacji,
 5. odsetek bankowych.
 6. odpłatnej działalności Fundacji

2.      Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 

§ 11

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
 2. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 złotych oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, prawa majątkowe oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 4. Fundacja może inwestować majątek Fundacji.
 5. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego. 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 § 12

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 Rada Fundacji

 § 13

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. śmierci członka. 
 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 § 14

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 5. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 § 15

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 

Zarząd 

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
 5. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 6. śmierci członka Zarządu.
  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

§ 17 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 7. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
 8. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji. 
 1. Zarząd, co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 § 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Ograniczenia uprawnień członków organów Fundacji i zakazy

§ 19

Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. mogą otrzymywać za pełnienie funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 § 20

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V. Sposób reprezentacji

 § 21

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa. 

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe 

§ 22

 1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest poprzez zmianę Statutu Fundacji.
 2. Zmiana Statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora.
 3. W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji jego postanowienie o zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji
 4. W przypadku śmierci Fundatora zmian Statutu, w tym także zmiany celów Fundacji dokonuje Rada Fundacji.

§ 23

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 § 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 Gdańsk, 11 lipca 2019r.

 

 Uwaga: zmiana statutu dotyczyła paragrafu 2 PKT 1. związanego z siedzibą fundacji oraz numeracji kolejnych paragrafów.

 

 

 Adres:

Fundacja Zbieramy Razem
ul. Żołnierzy I AWP 13 lok.107-108,
81-383 Gdynia

 Email: fundacja@zbieramyrazem.org

 KRS 0000 518 797 

 NIP: 9571074924

 REGON: 222154346


Konta do wpłat darowizn:
Krajowych:
ING BANK: 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Zagranicznych Swift:
INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

E-PITY ONLINE

Przekaż 1,5% podatku na leczenie dzieci

PROGRAM E-PITY

Program do zainstalowania na komputerze

Przekaż 1,5% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797.

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.

EPITAX ONLINE

Przekaż 1,5% podatku na leczenie dzieci

POBIERZ EPITAX

Program do zainstalowania na komputerze

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Search